מדיניות פרטיות

אורגון מעצב החלונות בע"מ ("החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה ואת המשתמשים באתר אותו היא מפעילה. מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר בקווים כלליים את האופן בו פועלת החברה בקשר עם מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("מידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות" בהתאמה), הנאסף אודותיך או אודות צדדים שלישיים שמידע אודותיהם נמסר על ידך.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש הזמינים ב-("תנאי השימוש") באתר הבית של החברה שכתובתו: www.orgon.co.il ("האתר"). למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהיינה המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש. סמכות השיפוט והדין החל על מדיניות פרטיות זו הינה כמפורט בתנאי השימוש.
החברה רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים. עדכונים או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם באופן מידי והודעה לגביהם תשלח בדואר אלקטרוני או שתוצב הודעה מתאימה באתר.

1. כללי
1.1. אתר החברה מאפשר לגולשים לפנות לחברה באמצעות העמודים הבאים: עמוד יצירת הקשר, עמוד שירות הלקוחות או באמצעות עמוד השארת פרטים לצורך תיאום פגישת ייעוץ מקצועי, המופיע בעמודים שונים באתר.
1.2. בכדי להשתמש באתר החברה באופן נוח ויעיל , ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר:
1.2.1. שמך המלא;
1.2.2. כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך;
1.2.3. כתובתך;
1.2.4. מספר טלפון נייד
(הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו: "המידע").
1.3. המידע אשר יסופק לחברה, יכול ויאומת כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות החברה, או על ידי מידע דומה שסופק לחברה, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר לחברה כדין.
1.4. יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. החברה נוקטת באמצעים חדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכן דואגת לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.
1.5. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך באמצעות העמודים הייעודיים באתר וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
1.6. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים לרבות אתרים חיצוניים אשר כתובתם או קישור לכתובתם מופיעים באתר ואינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי או אתר חיצוני.
1.7. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן מכשירך, ובכלל זה כתובת ה- IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך למדיניות פרטיות זו הנך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה וישמר בשרתיה.
1.8. המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש באתר מסכים בזאת באופן מפורש לשמירת המידע במאגרי המידע של החברה, ולשימוש האמור לעיל בפרטים אשר מילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
1.9. משתמשים המתנגדים לשימוש בפרטיהם, שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע של החברה או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.
1.10. בכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת, החברה תוכל להשתמש במידע לצרכים שיווקיים לרבות: לשם שליחת חומר שיווקי/פרסומי אליך בכל אמצעי התקשורת המותרים על פי חוק, ולרבות הדואר, הדואר האלקטרוני, הודעות SMS או פקסימיליה. זאת, בין היתר, לפי פילוח נתונים או לפי העדפות שלך ושל משתמשים אחרים שנקלטו בעת השימוש באתר החברה.

2. גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים
2.1. החברה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך
2.2. יצוין כי החברה מעבירה את המידע אודותיך לצרכים שיווקיים ופרסומיים בלבד באמצעות השירותים המסופקים על ידי חברת Google וחברת Facebook.
2.3. החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
2.3.1. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.
2.3.2. במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

3. מידע סטטיסטי
3.1. פרט למידע שיועבר על ידך, נבקש להבהיר כי בזמן השימוש שלך בשירותי האתר נאסף אודותיך מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, כגון שירותים בהם התעניינת, העמודים בהם צפית כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. המידע שנאסף יישמר במאגרי המידע של החברה והשימוש בו ייעשה בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו, בהתאם לתנאי השימוש, ובהתאם לכל דין.
3.2. המידע שנקלט ממכשירך מתועד על ידי החברה באופן אוטומטי בשרתיה, וזאת לרבות כתובת ה- IP שלך ותיעוד של דפים בהם גלשת. בהסכמתך לתנאי השימוש כמפורט במסמך זה, אתה מסכים לביצוע התיעוד כאמור.

4. Cookies
4.1. “Cookie” הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומבקר באתר וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.
4.2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מתיר ל- החברה ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב – Cookie, ולזהותך על פיה.
4.3. באמצעות Cookies, החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והחברה עשויה לעשות בו שימוש כפי שפורט לעיל.
החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
4.4. במידה ותבקש לחסום קבצי cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יביא לפגיעה באופן הגלישה שלך באתר.